Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za odpad 2023

 16.01.2023

Podkladom na uplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období  mimo obce, najmä:

  • podaná žiadosť na odpustenie poplatku
  • potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v SR (nie pracovná zmluva)
  • potvrdenie o ubytovaní
  • potvrdenie o návšteve školy
  • iný relevantný doklad

Zoznam článkov:

1 2 3 >