wiFi pre teba

 11.08.2023

Názov projektu: Wifi pre Teba II

ITMS2014+: 311071CAU4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce 57, 072 17 Malé Raškovce

Miesto realizácie: Obec Malé Raškovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých

prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového

internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi

prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie

všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej

rýchlosti 30 Mbit/s.

1.  Obecný úrad

2. Autobusová zastávka

3. Dom smútku

4. Verejné priestranstvo pri d.č.11

5. Kostol

6. Požiarna zbrojnica

7. Prvá autobusová zastávka

8. Verejné priestranstvo pri d.č.67

9. Verejné priestranstvo juh pri detskom ihrisku

10. Verejné priestranstvo pozdĺž ulice

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 21.06.2023 úspešne zrealizovaný.

Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená

a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete

na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam článkov:

1 2 3 >