Naša obec

Malé Raškovce ležia vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 102 metrov v strede obce a 99 - 105 metrov v chotári obce. Východnú časť katastrálneho územia obce tvoria lesy, juhovýchodnú časť nížina so zvýškami mrtvých ramien Laborca. Táto časť obce je často zaplavovaná pri zvýšení hladiny Laborca.

Rozloha katastrálneho územia Je 875 hektárov, z ktorej 786 ha. pôda poľnohospodárska, z toho 488 ha. orná. Intravilán obce je na výmere 13 ha. Kým východnú časť katastrálneho územia tvorí níva, ktorá smerom na západ prechádza do nižších terás pokrytých sprašovými uloženinami.  Z výkopávok a nálezov sa zistilo, že obec bola obyvaná už v dobe kamennej a paleolite. Ďalšie nálezy sú z doby bronzovej a rímskej.
K tejto dedine vzťahuje darovacia zmluva kráľa Ladislava z roku 1220, ktorou obec bola darovaná rodine Buttkaiovcov.