Predaj majetku

 17.05.2024

1)   Obec Malé Raškovce so sídlom Malé Raškovce 57, 072 17 Zemplínske Kopčany, v zmysle § 9        a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6  Malých Raškovciach  zo dňa, 23.5.2024 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2)  Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok  parcela registra

 C KN č. 20/1 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 332 m2– pozemok nachádzajúci sa v obci Malé Raškovce

 C KN č. 20/2 záhrada o výmere 2028 m2 – pozemok nachádzajúci sa v obci Malé Raškovce

 C KN č .20/3  – zastavaná plocha a nádvorie  v obci Malé Raškovce

 3)   Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka je určená znaleckým posudkom č. 84/2024 znalca Ing.  Blažej Nagyidai, vo výške 9 600 Eur.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 24.06.2024. do 12.00 hodiny.

 5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Malých Raškovciach, alebo doporučene poštou na adresu: Obec Malé Raškovce 57 ,072 17 Zeplínske Kopčany tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Malých Raškovciach do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ  – Neotvárať!“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

 - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu. b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie. c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok. d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku. e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 11 Zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy. 8/ Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

 9)  Obec Malé Raškovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10)  Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.  

11)  Obec Malé Raškovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.  

12) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 13) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 0907994745, alebo osobne na Obecnom úrade v Malých Raškovciach , kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

V Malých Raškovciach dňa: 24.5.2024

                                                                                                   Jolana Žeňuchová                       

                                                                                                     starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 3 >