Zákon proti byrokracii – informácia pre obyvateľov obce Malé Raškovce

 22.09.2020

Zákon proti byrokracii – informácia pre obyvateľov obce Malé Raškovce

Obec Malé Raškovce informuje obyvateľov obce a ostatnú verejnosť:

Od 01. 09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. 05. 2018.

Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci, a teda aj pre obec Malé Raškovce, získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom a s orgánmi verejnej moci všeobecne – teda aj s obcou Malé Raškovce. Ide o: 

  • Od 01.09.2018

Výpis z obchodného a živnostenského registra, ani list vlastníctva

  • Od 01.10.2018

Kópiu mapy z katastra nehnuteľností (pokiaľ sa na kópii mapy nevyžaduje nákres)

  • Od 01.01.2019

Výpis z registra trestov

  • Od 01.09.2019
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Výpisy z registra: nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, organizácií s medzinárodným prvkom
  • Od 01.12.2019
  • Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
  • Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
  • Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu

 V zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa § 1 ods. 4 zákona sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.


Zoznam článkov:

1 2 3 >